Dla wykonawców

 W celu wykorzystania dotychczasowego dorobku organizacji pozarządowych przewidziano, że powiat będzie powierzał prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na niego przypadających organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Mając na względzie, iż przypadająca na część powiatów liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieparzysta, wprowadzono regułę, zgodnie z którą jeżeli na powiat przypada:
1) do 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;
2) w pozostałych przypadkach, jeżeli wynik dzielenia liczby punktów przez dwa będzie stanowił liczbę niecałkowitą, będzie się ją zaokrąglać w górę do liczby całkowitej.
 
Organizacja pozarządowa, ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, musi spełniać łącznie następujące warunki:
1) posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
2) przedstawić zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą spełniającą warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
3) dawać gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
  • zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
  • zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 
Powiat wyłania corocznie organizację pozarządową w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).
Otwarty konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową zobowiązany jest ogłosić starosta.
W otwartym konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 
Po ogłoszeniu wyniku konkursu starosta, bez zbędnej zwłoki, będzie zawierał umowy z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi, przy czym w myśl przepisów dostosowujących ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej wybór organizacji pozarządowych, którym zostanie powierzone prowadzenie części punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, powinien nastąpić do dnia 15 grudnia 2015r.
 
Nieodpłatnej pomocy prawnej w powierzonych organizacji pozarządowej punktach udzielać będą:
  • adwokaci i radcy prawni,
  • doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
a)      ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b)      posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających
wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c)      korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności 
prawnych,
d)     nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
 
W przypadku, gdy nieodpłatnej pomocy udzielać będzie magister prawa uprawniony do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiał złożyć pisemne oświadczenie, że jest świadomy uzyskania pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.
Wzór takiego oświadczenia jest określony jako załącznik do ustawy.
 
Organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem.
 
Umowa ta zawiera w szczególności wskazanie miejsca i czasu udzielania pomocy oraz określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie udzielana pomoc, przy czym nieodpłatna pomoc prawna ma być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie, w lokalach gminnych lub powiatowych.
Wykonywanie umowy przez organizację kontroluje starosta.
 
Osoby udzielające pomocy w punktach powierzonych organizacji pozarządowej będą miały obowiązek dokumentowania w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdego przypadku udzielenia takiej pomocy.
 
Karty te do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, organizacja pozarządowa będzie przekazywać staroście wraz z oświadczeniami osób uprawnionych do otrzymania pomocy.
 
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może natomiast ubiegać się organizacja pozarządowa:
  • która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub
  • wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania
  • z którą starosta rozwiązał umowę.
Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 
 
W myśl przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej ustawy organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym - w tym przypadku starosta - ogłasza otwarty konkurs ofert.
 
Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3 ustawy, w myśl którego otwarty konkurs ofert ogłasza się:
1)   w Biuletynie Informacji Publicznej;
2)   w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3)   na stronie internetowej organu administracji publicznej.
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert można także zamieścić w dzienniku lub tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w zależności od rodzaju zadania publicznego.

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej, który został 17 września br. przekazany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania, a także zamieszczony na stronie BIP RCL (kliknij, aby otworzyć).

Zestawienie liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych powiatach (kliknij, aby pobrać)

Wzór tablicy oznaczającej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (kliknij, aby otworzyć).

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: ideodarmowapomoc | Edytor: Witold Cieśla
Data wytworzenia: 07.09.2015 | Data dodania: 07.09.2015 12:48 | Data modyfikacji: 10.12.2015 16:25